Show simple item record

dc.contributor.authorVaičiūtė, Kristina
dc.date.accessioned2024-05-10T12:02:43Z
dc.date.available2024-05-10T12:02:43Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.citationVaičiūtė, K. (2024). Kelių transporto įmonių technologinės plėtros ir logistikos specialistų inžinerinių kompetencijų sąsajos tyrimas [daktaro disertacija]. Vilniaus Gedimino technikos universitetas.en_US
dc.identifier.urihttps://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/154205
dc.description.abstractDisertacijoje tyrinėjama kelių transporto įmonių technologinės plėtros ir logistikos specialistų inžinerinių kompetencijų sąsaja bei jos įtaka įmonių veiklos efektyvumui. Disertacinio darbo tikslas – sukurti logistikos specialistų inžinerinių kompetencijų ir kelių transporto įmonių technologinės plėtros sąsajos vertinimo metodologiją. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvade formuluojama problema, aptariamas darbo aktualumas, pateikiamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašomas tyrimų objektas ir metodika, apibrėžiamas mokslinis naujumas, praktinė darbo rezultatų reikšmė ir ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamas autorės mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas. Pirmame skyriuje pateikiama automobilių parko potencialo, technologinės plėtros ir logistikos specialistų inžinerinių kompetencijų kriterijų analizė, nagrinėjami tyrimo objektų komponentai. Susisteminamos skirtingų aukštojo mokslo įstaigų suteikiamos bendrosios inžinerinės kvalifikacijos. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir disertacijos uždaviniai. Antrame skyriuje pateiktas automobilių parko potencialo vertinimo algoritmas, parinkti technologinės plėtros ir logistikos specialistų inžinerinių kompetencijų vertinimo kriterijai. Pateikta kelių transporto įmonių technologinės plėtros ir logistikos specialistų kompetencijų sąsajos vertinimo metodologija, nustatyti vertinimo kriterijai bei reikšmingumas, sudarytas sąsajos vertinimo algoritmas. Pasirenkami tyrimui tinkamiausi daugiakriterio vertinimo metodai. Trečiame skyriuje kelių transporto įmonių technologinės plėtros ir logistikos specialistų inžinerinės kompetencijos sąsajai vertinti taikomi Delphi, Pontriagino, AHP ir SAW vertinimo metodai. Ekspertų grupės nuomonių suderinamumas nustatomas pagal rangus ir konkordancijos koeficientą. Disertacijos tema publikuota 14 mokslinių straipsnių: keturi – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, turinčiuose citavimo indeksą, keturi – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Scopus Journal Metrics duomenų bazes ir turinčiuose citavimo indeksą, vienas – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose Scopus, keturi – recenzuojamuose konferencijų ISI Proceedings leidiniuose ir vienas – Scopus duomenų bazės konferencijų darbų leidiniuose. Disertacijos tema atliktų tyrimų rezultatai paskelbti 8 tarptautinėse konferencijose: 2 mokslinėse konferencijose užsienyje ir 6 konferencijose – Lietuvoje.en_US
dc.description.abstractThe dissertation explores the link between the technological development of road transport companies and the engineering competencies of logistics specialists and its influence on the efficiency of the companies’ operations. The purpose of the dissertation is to create a methodology for evaluating the interface between the engineering competencies of logistics specialists and the technological development of a transport company. The dissertation consists of an introduction, three chapters, general conclusions, a reference list of used literature, and a list of author’s publications on the dissertation’s topic. The introduction section includes the problem and the relevance of the work, presents the purpose and tasks of the work, describes the object and methodology of the research, defines the scientific innovation, practical significance of the work results, and defensive statements. The introduction closes with a list of the author’s scientific publications on the dissertation’s subject. The first chapter presents the potential of the vehicle fleet, provides an analysis of the criteria of technological development and engineering competencies of logistics specialists, and examines the components of the research objects. It systematizes engineering qualifications provided by different higher education institutions. The chapter ends with conclusions and formulated dissertation tasks. The second chapter presents the evaluation algorithm of the potential of the vehicle fleet, the criteria for the assessment of technological development, and the engineering competencies of logistics specialists that have been selected. It presents the evaluation methodology of the interface of technological development and logistics specialists’ competencies, determines the evaluation criteria and the significance, and compiles the interfaces’ evaluation algorithm. It presents the selected most suitable multi-criteria evaluation methods for the study. The third chapter applies Delphi, Pontriagin, AHP, and SAW evaluation methods to evaluate the synergy between the technological development of a transport company and the engineering competencies of logistics specialists. The concordance of the opinions of the expert group is determined by the ranks and the concordance coefficient. In total, 14 scientific articles have been published on the subject of the dissertation: four in scientific journals included in the Clarivate Analytics Web of Science database with a citation index, four in scientific journals included in the Scopus Journal Metrics database with a citation index, one in other international data in database publications (Scopus), four in peer-reviewed publications of “ISI Proceedings” conferences, and one in conference proceedings of the Scopus database. The results of research conducted on the subject of the dissertation were publicized at eight international conferences: two at scientific conferences abroad and six at conferences in Lithuania.en_US
dc.formatpdfen_US
dc.format.extent270 p.en_US
dc.format.mediumTekstasen_US
dc.language.isolten_US
dc.titleKelių transporto įmonių technologinės plėtros ir logistikos specialistų inžinerinių kompetencijų sąsajos tyrimasen_US
dc.title.alternativeResearch on the connections between road transport companies’ technological development and engineering competencies of logistics specialistsen_US
dc.typeBaigiamasis darbas / Graduation worken_US
dcterms.accessRightsLaisvai prieinamas / Openly availableen_US
dcterms.accrualMethodRankinis pateikimas / Manual submissionen_US
dcterms.educationLevelDaktaro laipsnis / Doctor degreeen_US
dcterms.issued2024-05-10
dcterms.references303en_US
dc.description.versionTaip / Yesen_US
dc.type.pubtypeETD_DR - Daktaro disertacija / Doctoral dissertationen_US
dc.contributor.supervisorBureika, Gintautas
dc.contributor.institutionVilniaus Gedimino technikos universitetasen_US
dc.subject.researchfieldT 003 - Transporto inžinerija / Transport Engineeringen_US
dc.publisher.nameVilniaus Gedimino technikos universitetasen_US
dc.publisher.countryLietuvaen_US
dc.publisher.cityVilniusen_US
dc.date.defended2024-06-12
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20334/2024-035-Men_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record